Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli w końcu tunelu następuje kondensacja, na co wskazuje zwiększenie ciężaru surówki, wówczas należy zmniejszyć temperaturę nośnika ciepła przez zwiększenie jego ilości. W przypadku gdy wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego, jak również formowni jest niewystarczająca, aby cała suszarnia lub jej część stanowiąca zespół mogła pracować ze zwiększoną wydajnością, wówczas część tuneli wyłącza się i próbuje oznaczyć najkrótszy czas suszenia, przy którym uzyskuje się surówkę dobrej jakości. Kiedy okresy suszenia, a zatem także wydajności suszarń zostały ustalone, określa się wymiary palenisk i wydajność systemu wentylacyjnego, co jest niezbędne przy zastosowaniu nowej metody pracy; Powierzchnię rusztu określa się z obliczenia (przyjmując raczej większe wartości danych) i jeśli jest to możliwe, instaluje się dodatkowe palenisko. Wysokość komory paleniskowej powinna wynosić przy paleniskach dla torfu, węgla brunatnego i długopłomiennych gatunków paliwa nie mniej niż 1,85 m, a dla antracytu i innych paliw krótkopłomiennych – nie mniej niż 1,5 m. Podciśnienie (ciąg) w komorach paleniskowych nie powinno przekraczać 2,5 mm sł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przesuwnica z ręcznym przesuwaniem jest to ruchoma platforma, która służy do podstawiania i przesuwania wózków z pras do suszarni tunelowych i z. suszarni do pieców. Tory przesuwnic umieszczone są prostopadle do torów suszarń tunelowych i pieców. Rama platformy przesuwnicy z mechanicznym przesuwem oparta jest na dwóch zestawach kół tocznych; przedni zestaw kół napędnych połączony jest z silnikiem elektrycznym za pomocą reduktora i przekładni. Silnik elektryczny prądu stałego jest zasilany z dolnego przewodu trakcyjnego, umieszczonego w bocznym kanale. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przenośniki szalkowe, powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, znajdują zastosowanie również w cegielniach. Jak wykazała praktyka, przenośniki te są specjalnie wygodne dla mechanizacji (w cegielniach sezonowych) dostawy surówki do szop suszarnianych, a po jej wysuszeniu – do pieców. Typowy projekt podwieszonego przenośnika szalkowego, dostosowanego do warunków produkcji cegły, został opracowany przez biuro projektów Rosstromprojekt. Po odpowiednim wypróbowaniu naprężenia łańcuchów i ich wytrzymałości na rozerwanie zastosowano przenośniki również z dłuższym łańcuchem. Przy układaniu trasy długich przenośników należy unikać częstych zmian kierunku ruchu, gdyż powoduje to dodatkowe opory, które zwiększają i tak już duże naprężenia łańcucha przenośnika, sprzyjając szybkiemu jego zużyciu.
STACJA NAPĘDOWA PRZENOŚNIKA Stacje napędowe przenośników szalkowych buduje się dwóch konstrukcji: z kołami odchylnymi ciernymi i krzywkowymi.
STACJA NACIĄGOWA PRZENOSNIKA SZALKOWEGO Aby Siła tarcia między kołami stacji napędowej i łańcuchem przenośnika była dostatecznie duża, gałąź łańcucha schodząca z kół musi być naprężona odpowiednio do naprężenia występującego w gałęzi łańcucha nachodzącej na koła stacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stojak przeładowczy jest stosowany do przekładania surówki z wózków grzebieniastych, przystosowanych do załadunku i wyładunku szop suszarnianych na wózki karuzelowe, których wysokość dostosowano-do załadunku pieców kręgowych. Stojak przeładowczy składa się ze spawanej ramy z prowadnicami wzdłuż których przesuwa się pionowo ruchoma rama z 10 kątownikami do układania na nich półek z cegłą. Ruchomą ramę równoważy się za pomocą zblocza, lin i przeciwciężarów. Hydrauliczne urządzenie umożliwia płynne opuszczanie ramy przy przeładunku cegły na wózek karuzelowy. Do stojaka przeładowczego doprowadzone są szyny dla wózka grzebieniastego i wózka karuzelowego, a na głównej ramie stojaka zmontowany jest zderzak i opory do dokładnego ustawiania wózków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ręczny przewóz surówki z prasy do szop i z szop do pieca w małych cegielniach sezonowych odbywa się na taczkach. W cegielniach o większej wydajności przewóz świeżo uformowanej surówki odbywa się na wózkach półkowych, a suchej surówki i cegły – na wózkach platformowych.
WYPALANIE CEGŁY I BLOKÓW ŚCIENNYCH Przy wypalaniu cegły i bloków zachodzą następujące procesy: 1. Usuwanie pozostałej wilgoci, która zawsze znajduje się w surówce w ilości 6-10% i więcej. Proces usuwania wilgoci kończy się przy temperaturze surówki ok. 110-120°C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Piece stosowane do wypalania wyrobów ceramiki czerwonej dzielą się na dwie grupy: l piece okresowe, 1) piece o działaniu ciągłym. PIECE O DZIAŁANIU OKRESOWYM PIECE POLOWE Do najprostszych pieców o działaniu okresowym zaliczyć należy piece mielerzowe i polowe. Piece mielerzowe ustawia się całkowicie z surówki, a po wypaleniu rozbiera się je całkowicie. Wymiary ich mogą być różne. Piec mielerzowy, który był stosowany w obwodzie kujbyszewskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W piecu polowym o pojemności 75 tys. cegieł, zastosowanym w Cegielni Czapajewskiej (obwodu kujbyszewskiego), wypalanie cegły węglem kamiennym odbywa się w następujący sposób. Ustawkę cegły W piecu o wymiarach 1,5X4,5 m i wysokości 4,3 m wykonuje się w skośną jodełkę wzdłuż szerokości pieca. Odstęp między cegłami wynosi 15-7-20 mm, gęstość 340 szt/m. Na wysokość ustawia się 36 warstw surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gęstość ustawki określa się we- dług ilości surówki ułożonej w 1 m3 kanału ogniowego. Zamurowanie bramek wynosi zwykle od 200 do 260 szt. surówki. W niektórych przypadkach gęstość ustawki dochodzi do 300 szt. Współczynnik zapełnienia kanału piecowego wynosi 0,43-0,69.
ROZPALANIE PIECA W celu rozpalenia pieca kręgowego ustawia się na początku prostej części kanału poprzeczną ściankę, w której wykonuje się 3 lub 4 otwory paleniskowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pod warunkami wypalania rozumie się rozkład komór pieca według procesów zachodzących przy wypalaniu, a mianowicie dosuszania, podgrzewania, właściwego wypalania, powolnego studzenia i studzenia z zachowaniem założonych temperatur. Warunki wypalania reguluje się za pomocą: 1) odpowiedniej manipulacji dzwonami dymowymi ogniowymi w zależności od rozkładu komór; 2) przestrzegania określonych warunków ciągu; 3) przestrzegania założonej szybkości posuwania się ognia przez regulowanie ciągu i zasypywanie paliwa. W zależności od zachowania powyższych warunków zmienia się przebieg procesu wypalania, co znajduje swój wyraz w krzywej wypalania, gdzie podana jest charakterystyka cieplna pracy wszystkich stref pieca. Podział komór według stref- zmienia się zależnie od metod pracy mistrza piecowego. Przesłony papierowe należy zakładać po podniesieniu dzwonu dymowego, ażeby w czasie zakładania utrzymać przesłonę siłą ciągu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘montaż wodomierza’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy instalowaniu kilku pomp lepiej jest stosować jeden typ, co ułatwia dobieranie części zamiennych. Ze względu na zmienną objętość ścieków w ciągu doby należy zaprojektować kilka jednostek tak, aby wydajność ich można było dostosować do zmiennej objętości dopływających ścieków. Jeżeli stosujemy dwie pompy, to należy je instalować na 35 i 651J/ maksymalnego dopływu ścieków. Najczęściej stosowany jest napęd elektryczny. Wskazane jest jednak zainstalowanie dodatkowo silnika spalinowego, jako zapasu w razie braku prądu lub uszkodzenia linii przesyłowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries