Pompa ciepła
Ekologiczny dom i energooszczedne ogrzewanie

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli w końcu tunelu następuje kondensacja, na co wskazuje zwiększenie ciężaru surówki, wówczas należy zmniejszyć temperaturę nośnika ciepła przez zwiększenie jego ilości. W przypadku gdy wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego, jak również formowni jest niewystarczająca, aby cała suszarnia lub jej część stanowiąca zespół mogła pracować ze zwiększoną wydajnością, wówczas część tuneli wyłącza się i próbuje oznaczyć najkrótszy czas suszenia, przy którym uzyskuje się surówkę dobrej jakości. Kiedy okresy suszenia, a zatem także wydajności suszarń zostały ustalone, określa się wymiary palenisk i wydajność systemu wentylacyjnego, co jest niezbędne przy zastosowaniu nowej metody pracy; Powierzchnię rusztu określa się z obliczenia (przyjmując raczej większe wartości danych) i jeśli jest to możliwe, instaluje się dodatkowe palenisko. Wysokość komory paleniskowej powinna wynosić przy paleniskach dla torfu, węgla brunatnego i długopłomiennych gatunków paliwa nie mniej niż 1,85 m, a dla antracytu i innych paliw krótkopłomiennych – nie mniej niż 1,5 m. Podciśnienie (ciąg) w komorach paleniskowych nie powinno przekraczać 2,5 mm sł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przesuwnica z ręcznym przesuwaniem jest to ruchoma platforma, która służy do podstawiania i przesuwania wózków z pras do suszarni tunelowych i z. suszarni do pieców. Tory przesuwnic umieszczone są prostopadle do torów suszarń tunelowych i pieców. Rama platformy przesuwnicy z mechanicznym przesuwem oparta jest na dwóch zestawach kół tocznych; przedni zestaw kół napędnych połączony jest z silnikiem elektrycznym za pomocą reduktora i przekładni. Silnik elektryczny prądu stałego jest zasilany z dolnego przewodu trakcyjnego, umieszczonego w bocznym kanale. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przenośniki szalkowe, powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, znajdują zastosowanie również w cegielniach. Jak wykazała praktyka, przenośniki te są specjalnie wygodne dla mechanizacji (w cegielniach sezonowych) dostawy surówki do szop suszarnianych, a po jej wysuszeniu – do pieców. Typowy projekt podwieszonego przenośnika szalkowego, dostosowanego do warunków produkcji cegły, został opracowany przez biuro projektów Rosstromprojekt. Po odpowiednim wypróbowaniu naprężenia łańcuchów i ich wytrzymałości na rozerwanie zastosowano przenośniki również z dłuższym łańcuchem. Przy układaniu trasy długich przenośników należy unikać częstych zmian kierunku ruchu, gdyż powoduje to dodatkowe opory, które zwiększają i tak już duże naprężenia łańcucha przenośnika, sprzyjając szybkiemu jego zużyciu.
STACJA NAPĘDOWA PRZENOŚNIKA Stacje napędowe przenośników szalkowych buduje się dwóch konstrukcji: z kołami odchylnymi ciernymi i krzywkowymi.
STACJA NACIĄGOWA PRZENOSNIKA SZALKOWEGO Aby Siła tarcia między kołami stacji napędowej i łańcuchem przenośnika była dostatecznie duża, gałąź łańcucha schodząca z kół musi być naprężona odpowiednio do naprężenia występującego w gałęzi łańcucha nachodzącej na koła stacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stojak przeładowczy jest stosowany do przekładania surówki z wózków grzebieniastych, przystosowanych do załadunku i wyładunku szop suszarnianych na wózki karuzelowe, których wysokość dostosowano-do załadunku pieców kręgowych. Stojak przeładowczy składa się ze spawanej ramy z prowadnicami wzdłuż których przesuwa się pionowo ruchoma rama z 10 kątownikami do układania na nich półek z cegłą. Ruchomą ramę równoważy się za pomocą zblocza, lin i przeciwciężarów. Hydrauliczne urządzenie umożliwia płynne opuszczanie ramy przy przeładunku cegły na wózek karuzelowy. Do stojaka przeładowczego doprowadzone są szyny dla wózka grzebieniastego i wózka karuzelowego, a na głównej ramie stojaka zmontowany jest zderzak i opory do dokładnego ustawiania wózków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ręczny przewóz surówki z prasy do szop i z szop do pieca w małych cegielniach sezonowych odbywa się na taczkach. W cegielniach o większej wydajności przewóz świeżo uformowanej surówki odbywa się na wózkach półkowych, a suchej surówki i cegły – na wózkach platformowych.
WYPALANIE CEGŁY I BLOKÓW ŚCIENNYCH Przy wypalaniu cegły i bloków zachodzą następujące procesy: 1. Usuwanie pozostałej wilgoci, która zawsze znajduje się w surówce w ilości 6-10% i więcej. Proces usuwania wilgoci kończy się przy temperaturze surówki ok. 110-120°C. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Piece stosowane do wypalania wyrobów ceramiki czerwonej dzielą się na dwie grupy: l piece okresowe, 1) piece o działaniu ciągłym. PIECE O DZIAŁANIU OKRESOWYM PIECE POLOWE Do najprostszych pieców o działaniu okresowym zaliczyć należy piece mielerzowe i polowe. Piece mielerzowe ustawia się całkowicie z surówki, a po wypaleniu rozbiera się je całkowicie. Wymiary ich mogą być różne. Piec mielerzowy, który był stosowany w obwodzie kujbyszewskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W piecu polowym o pojemności 75 tys. cegieł, zastosowanym w Cegielni Czapajewskiej (obwodu kujbyszewskiego), wypalanie cegły węglem kamiennym odbywa się w następujący sposób. Ustawkę cegły W piecu o wymiarach 1,5X4,5 m i wysokości 4,3 m wykonuje się w skośną jodełkę wzdłuż szerokości pieca. Odstęp między cegłami wynosi 15-7-20 mm, gęstość 340 szt/m. Na wysokość ustawia się 36 warstw surówki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gęstość ustawki określa się we- dług ilości surówki ułożonej w 1 m3 kanału ogniowego. Zamurowanie bramek wynosi zwykle od 200 do 260 szt. surówki. W niektórych przypadkach gęstość ustawki dochodzi do 300 szt. Współczynnik zapełnienia kanału piecowego wynosi 0,43-0,69.
ROZPALANIE PIECA W celu rozpalenia pieca kręgowego ustawia się na początku prostej części kanału poprzeczną ściankę, w której wykonuje się 3 lub 4 otwory paleniskowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pod warunkami wypalania rozumie się rozkład komór pieca według procesów zachodzących przy wypalaniu, a mianowicie dosuszania, podgrzewania, właściwego wypalania, powolnego studzenia i studzenia z zachowaniem założonych temperatur. Warunki wypalania reguluje się za pomocą: 1) odpowiedniej manipulacji dzwonami dymowymi ogniowymi w zależności od rozkładu komór; 2) przestrzegania określonych warunków ciągu; 3) przestrzegania założonej szybkości posuwania się ognia przez regulowanie ciągu i zasypywanie paliwa. W zależności od zachowania powyższych warunków zmienia się przebieg procesu wypalania, co znajduje swój wyraz w krzywej wypalania, gdzie podana jest charakterystyka cieplna pracy wszystkich stref pieca. Podział komór według stref- zmienia się zależnie od metod pracy mistrza piecowego. Przesłony papierowe należy zakładać po podniesieniu dzwonu dymowego, ażeby w czasie zakładania utrzymać przesłonę siłą ciągu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mzbm sosnowiec’

Kondensacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

BUDOWA I EKSPLOATACJA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 3. 13. 1. Wyznaczanie osi kanału i głębokości wykopu Wykopy dla przewodów kanalizacyjnych przygotowuje się podobnie jak dla wodociągowych, lecz wykonanie ich jest trudniejsze (głębokość wykopów jest znacznie większa, często sięga 4-:-5 i więcej metrów; konieczne jest również dokładne przestrzeganie zaprojektowanego spadku). Oś kanału wytycza się przez wbicie kołków – w odległościach ok. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries